Certifikáty SIMPSON Strong-Tie®

Certifikácia ETA

ETA - European Technical Assessment/ Európske technické posúdenie.
Je dokument obsahujúci informácie o posúdení vlastností stavebného výrobku vo vzťahu k jeho základným charakteristikám. Táto definícia je uvedená v nariadeniach o stavebných výrobkoch (EU / 305/2011) nadobudla platnosť 01.7.2013 vo všetkých členských štátoch Európskej únie a v Európskom hospodárskom priestore.

ETA umožňuje výrobcovi označovať výrobky značkou CE.  Vydáva sa na žiadosť výrobcu:

 • Na produkty na ktoré sa nevzťahuje žiadna harmonizovaná norma.
 • Na produkty ktoré sa odchyľujú od harmonizovanej normy.
 • ETA je platná v štátoch EU, v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, a tiež vo Švajčiarsku.
 • ETA v zmysle dohody o vzájomnom uznávaní môže byť uznaná aj v iných krajinách.
 • ETA je podkladom k "Vyhláseniu o parametroch" (DoP) od výrobcu.
 • ETA vytvára dôveru v parametre vyjadrujúce podstatné vlastností stavebného výrobku pre zamýšľané použitie.
 • ETA prispieva k voľnému pohybu stavebných výrobkov a tým aj jednotného európskeho trhu.
 • ETA vydáva autorizovaný útvar Technical Assessment Body (TAB).

ETA obsahuje nasledujúce informácie:

 • Všeobecné informácie o výrobcovi a typu výrobku.
 • Opis výrobku a jeho zamýšľané použitie.
 • Predstavenie produktu a odkazy na metódy použité pri jeho posudzovaní.
 • Posudzovanie a overovanie stálosti úžitkových vlastností systémov (AVCP).
 • Technické detaily potrebné na vykonávanie AVCP.
  § ETA Certifikát vydaný po 1.7.2013 platí na dobu neurčitú.

Značka CE

SIMPSON Strong-Tie® je prvým výrobcom ktorý dodáva spojovacie prvky na drevo s označením CE. Označenie výrobkov značkou CE vedie k značnej transparentnosti výrobku, znamená prísnu kontrolu nad kvalitou, spoľahlivosťou, životnosťou a v stavebníctve zvlášť dôležitou bezpečnosťou výrobku. Okrem toho znamená pre zákazníka rýchlu a spoľahlivú informáciu o skutočnom pôvode výrobku. Tu dávame do zvláštnej pozornosti kópie našich produktov pochádzajúce najmä z Ázie.
Najväčším nedostatkom týchto falzifikátov býva nekvalitná oceľ v kombinácii s nízkym nánosom zinku. Kliknite si na obrázok nižšie si porovnajte pravé logo CE s logom China Export. Naše európske logo má znaky odsadené. Presnú geometrickú definíciu našej značky CE sme pre vás vytvorili ako tematický obrázok hore. Pre zastavenie premietania stačí prejsť na obrázok myšou.

K získaniu tohoto certifikátu pre každý jednotlivý výrobok je potrebné splniť okrem iného tri prísne a jasne špecifikované kritéria:
• Doklad o súlade so smernicami pre vlastný výrobok.
• Systém dohľadu nad výrobou. Napríklad ISO.
• Prehlásenie o zhode.

Bližšie inormácie ziskate na tomto odkaze: Značka CE

Povinnosť označovania výrobkov značkou CE je V EU otázkou krátkeho času. V súčastnosti je to pre zavedených výrobcov produktov pre stavebníctvo štandardom. Absolvovali sme preto už dávno certifikáciu CE a tak môžeme na slovenský trh dodávať väčšinu našich produktov s označením CE.
Zoznam výrobkov s označením CE si môžete stiahnuť na tomto odkaze: Výrobky so značkou CE.

Ak kupujete spojovacie prvky na drevo hľadajte označenie CE, okrem už uvedeného  označenie CE je pre Vás zárukou testovaného a teda bezpečného výrobku, ktorý odpovedá ustanoveniam stavebného zákona. Naše výrobné prevádzky sú v Dánsku, Anglicku a vo Francúzku.
Máme k dispozícii vlastné certifikované laboratória na testovanie výrobkov.
Certifikát ISO 9001:2000 si môžete stiahnuť nižšie.

Vyhlásenie o parametroch  (DoP - Declaration of Performance)

Pri distribúcii stavebných výrobkov a materiálov v Európskej únii (EÚ), má výrobca od 1.7.2013 povinnosť vydať vyhlásenie o parametroch (DoP) a pripojiť označenie CE, ak:
• Sa na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná európska norma a skončilo sa ko-existenčné obdobie, alebo
• pre výrobok bolo vydané európske technické posúdenie (ETA).

Poznámka: Ak je uplatniteľná  jedna z výnimiek uvedených v článku nižšie nariadenia o stavebných výrobkoch, výrobca je oprávnený upustiť od vydania vyhlásenia o parametroch a pripojenia označenia CE. Výrobca však môže poskytnúť vyhlásenie o parametroch a umiestniť označenie CE aj v týchto prípadoch.

Často kladená otázka:
Ak výrobca nezmenil nič na jeho výrobku, je povinný obnoviť po 1.7.2013 existujúce skúšobné, alebo hodnotiace správy, alebo žiadať od notifikovaných osôb vydanie nových certifikátov nahradzujúcich certifikáty vydané pred 1.7.2013?
Nie, hodnotenie nemusí byť prepracované ani certifikáty obnovené po 1.7.2013.

Ak výrobca nezmenil nič na jeho výrobku existujúce skúšobné alebo hodnotiace správy a certifikáty budú musieť byť obnovené iba:
• ak sa harmonizovaná norma zmenila tak, že vyžaduje iné skúšobné/hodnotiace metódy podstatných vlastností, pre ktoré výrobca hodlá vydať vyhlásenie o parametroch,
a (súčasne)
• ak tieto zmeny v metódach hodnotenia môžu významne ovplyvniť deklarované parametre.
Ak certifikačný orgán, ktorý vydal certifikát nebol menovaný na základe nariadenia o stavebných výrobkoch (CPR), tento orgán nemôže vykonávať posudzovanie a overovania nemennosti parametrov po 1.7.2013, a preto výrobca bude musieť požiadať iný certifikačný orgán, ktorý bol notifikovaný na základe nariadenia o stavebných výrobkoch.
Ak sa výrobok zmenil, výrobca musí výrobok podrobiť novému posúdeniu.